Vítame Vás na našom vynovenom webovom portáli.

Väčšina ovládania zostáva nezmenená a radi by sme Vám predstavili pár zmien

Vľavo hore pribudla ikonka hlavného menu. Tam nájdete väčšinu položiek bývalého menu ako Akcie, Novinky, Výpredaj, Značky, Letáky a Kategórie produktov. – obrázok vpravo

Ponuku s Vašimi dokladmi sme presunuli vpravo hore pod meno prihláseného (samozrejme sa objaví až po prihlásení) – obrázok vpravo

V hornej sekcii
 • vľavo sa nachádzajú linky na naše ďalšie portály TOOLZONE.sk a CATERPILLAR
 • v strede je priestor pre bannery s užitočnými informáciami, napr. teraz je tam ponuka reklamných stojanov pre HOZELOCK a WOLFGarten

Ak by ste mali akékoľvek otázky, zavolajte Vášmu obchodnému zástupcovi, prípadne na centrálu do Trnavy

Prajeme Vám príjemné ovládanie nového portálu a veľa objednávok

OBCHOD S NÁRADÍM
Hlavné menu zavrieť

Ochrana osobných údajov (GDPR)

I. Informácie poskytnuté dotknutým osobám pri získavaní osobných údajov

v zmysle § 19 a 20 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

a čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

(ďalej len „nariadenie GDPR“)

 

AG NÁRADIE – AGRODEAL, s.r.o., so sídlom Bulharská 37/2, 917 00 Trnava,  IČO 18 049 401, zapísaná v obchodom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka 1038/T, kontakt: t.č. 033/5531501-5, e-mail: agnaradie@agnaradie.sk, je v zmysle Zákona Prevádzkovateľom, t.j. osobou, ktorá vymedzila účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

 

Dotknutou osobu je v zmysle Zákona fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania. V podmienkach prevádzkovateľa ide o

 1. účastníkov zmluvných vzťahov s prevádzkovateľom, členov štatutárnych orgánov právnických osôb konajúcich v mene účastníkov zmluvných vzťahov uzatvorených s prevádzkovateľom a iné osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na účely účtovnej, daňovej a obchodnej evidencie
 2. osoby uchádzajúce sa o zamestnanie, zamestnancov prevádzkovateľa, osoby vykonávajúce práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na účely evidencie miezd a personalistiky,
 3. pôvodcovia registratúrnych záznamov,
 4. fyzické osoby koneční užívatelia výhod prevádzkovateľa

 

1. Účtovná, obchodná a daňová evidencia

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, resp. osobné údaje štatutárnych zástupcov alebo pracovníkov zmluvných strán - dodávateľov tovarov a služieb na účely plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a daňových predpisov ako aj iných právnych predpisov. Ide najmä o osobné údaje o zamestnancoch, dodávateľoch tovarov a služieb, prenajímateľoch nebytových priestorov a pod. v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, podpis, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu fyzickej osoby.

 1. Príjemcom osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje dotknutých osôb poskytovať príjemcom len ak to ustanovuje osobitný právny predpis a len v rozsahu vyplývajúcom z tohto predpisu.

 1. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 1. Poskytovanie osobných údajov ako zákonná požiadavka

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu označenia zmluvného partnera, ktorý je fyzickou osobou je podmienkou uzatvorenia zmluvného vzťahu.

1.5 Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje uchovávať po dobu stanovenú osobitným právnym predpisom, resp. internými normami prevádzkovateľa.

 

 

 1. Personalistika a evidencia miezd
  1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a na účely plnenia povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a iným osobitnými predpismi stanoveným subjektom.

     Ide najmä o tieto osobné údaje zamestnancov, v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum narodenia, rodinný stav, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, resp. prechodného bydliska, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov v dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o iných zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje z dokladu o bezúhonnosti, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, údaje uvedené na občianskom preukaze. Prevádzkovateľ taktiež spracúva osobné údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno , priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní.

 1. Príjemcom osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje dotknutých osôb poskytovať príjemcom v prípadoch ustanovených v zmysle osobitných právnych predpisov zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu, resp. iným subjektom v rozsahu vyplývajúcom z týchto právnych predpisov.

 1. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 1. Poskytovanie osobných údajov ako zákonná požiadavka

Na účely uzatvorenia zmluvného vzťahu a plnenia povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa je dotknutá osoba povinná poskytnúť prevádzkovateľovi svoje osobné údaje.  

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje uchovávať po dobu vyplývajúcu z osobitných právnych predpisov resp. z interných noriem prevádzkovateľa

 

 

 1. Registratúra
  1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ na výkon činnosti registratúry v zmysle 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa pobytu, adresa elektronickej pošty, telefonický kontakt.

 1. Príjemcom osobných údajov

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje žiadnemu príjemcovi.

 1. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 1. Poskytovanie osobných údajov ako zákonná požiadavka

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonná ani zmluvná požiadavka ani podmienka vzniku zmluvného vzťahu.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje uchovávať po dobu vybavenia podania a v prípade potreby po dobu vyplývajúcu z interných noriem prevádzkovateľa.

 

 1. Evidencia konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu
  1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje konečných užívateľov výhod prevádzkovateľa, ktorých je povinný identifikovať v zmysle §10a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

     Ide o osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti, telefónne číslo, adresu pre doručovanie elektronickej pošty, údaje o zamestnaní alebo zamestnávateľovi.

 1. Príjemcom osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje konečných užívateľov výhod poskytovať registru právnických osôb a iným subjektom v rozsahu a na základe osobitných právnych predpisov najmä zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.   

 1. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

 1. Poskytovanie osobných údajov ako zákonná požiadavka

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na účely identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu. 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný tieto osobné údaje uchovávať po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a po dobu ďalších piatich rokov od zániku tohto postavenia.

 

 

II. Práva dotknutých osôb

 

 1. Informácie poskytované dotknutým osobám
  1. Prevádzkovateľ je oprávnený splniť si informačné povinnosti podľa článkov 13 a 14 nariadenia GDPR a § 19 a 20 Zákona a dotknutej osobe oznámiť
 1. identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa
 2. účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov
 3. identifikovať príjemcu osobných údajov
 4. označiť tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu do ktorých zamýšľa osobné údaje preniesť
 5. predpokladanú dobu uchovávania osobných údajov
 6. práva dotknutých osôb
 7. údaj, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou na uzatvorenie zmluvy
 8. údaj o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
  1. Uvedené údaje poskytuje prevádzkovateľ akýmkoľvek spôsobom, napr. prostredníctvom odkazu na webové sídlo prevádzkovateľa, fyzicky v tlačenej podobe, zverejnením vývesky alebo prostredníctvom úradnej tabule alebo nástenky, zakomponovaním do zmluvnej dokumentácie alebo všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa, či zaslaním na e-mailovú alebo poštovú adresu dotknutej osoby.

 

 1. Právo na prístup k osobným údajom
 1. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o prístup k osobným údajov v súlade s podmienkami podľa článku 15 GDPR a § 21 Zákona. Zmyslom práva na prístup je možnosť dotknutej osoby preveriť či o nej prevádzkovateľ spracúva osobné údaje a aké osobné údaje o nej spracúva. Len v prípade, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutej osoby má dotknutá osoba právo žiadať (aj v rámci jednej žiadosti aj postupne) ďalšie práva patriace pod právo na prístup, konkrétne:
 1. právo na poskytnutie informácií podľa článku 15 ods. 1 GDPR, resp. § 21 Zákona;
 2. právo získať prístup k osobným údajom spracúvaných prevádzkovateľom;
 3. právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov.
 1. Dotknutá osoba je povinná vo svojej žiadosti výslovne uviesť, že žiada aj o získanie prístupu k osobným údajom alebo poskytnutie kópie osobných údajov podľa bodov b) a c), inak je prevádzkovateľ oprávnený všeobecnú žiadosť považovať za žiadosť o potvrdenie, či sú osobné údaje spracúvané a žiadosť o poskytnutie informácií, ak osobné údaje spracúva.
 2. Ak prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva, je povinný poskytnúť dotknutým osobám informácie o:
 1. účele spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. identifikácii príjemcu osobných údajov, ktorému boli alebo majú byť poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii,
 4. dobe uchovávania osobných údajov,
 5. práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania , alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. práve podať návrh v zmysle § 100 zákona
 7. o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 Zákona
 1. Pri poskytovaní informácií je prevádzkovateľ oprávnený použiť ten istý spôsob a metódu poskytovania informácií, aký sa uplatňuje na poskytovanie informácií podľa článkov 13 a 14 nariadenia GDPR, resp. § 19 a 20 Zákona
 2. Právo získať prístupu nie je absolútnym právom dotknutej osoby a zároveň nepredstavuje právo na získanie prístupu do informačných systémov prevádzkovateľa. Právo získať prístup podlieha výnimkám a obmedzeniam vyplývajúcim z článku 15 ods. 4 GDPR a zároveň je podmienené špecifickou podmienkou možnosti takéto prístupu. Za nemožný by sa mal vždy považovať prístup k osobným údajom ktorý je zakázaný právnymi predpismi a v prípade, ak by mal nepriaznivé dôsledky pre práva a slobody iných osôb.
 3. Právo na poskytnutie kópie osobných údajov podľa článku 15 ods. 3 GDPR predstavuje právo doplnkové právo dotknutej osoby v rámci práva na prístup. Kópie osobných údajov nemusia byť poskytované v žiadnom špecifickom štruktúrovanom formáte. Prevádzkovateľ môže tieto kópie poskytovať v akejkoľvek bežne používanej elektronickej podobe, pričom na žiadosť dotknutej osoby odpovedajú písomne alebo elektronicky – podľa toho ako o kópie osobných údajov žiada dotknutá osoba. Prevádzkovateľ je povinný vyhovieť jednej žiadosti o poskytnutie kópie osobných údajov v priebehu 6 mesiacov, pričom za akékoľvek ďalšie kópie je oprávnený účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 

 1. Právo na opravu, vymazanie a zabudnutie
 1. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. O tom, či sú osobné údaje neúplné z pohľadu účelov spracúvania však rozhoduje prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ nie je povinný doplniť osobné údaje podľa žiadosti dotknutej osoby ak ich nepovažuje za potrebné pre dané účely, nakoľko prevádzkovateľ má všeobecnú povinnosť spracúvať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dané účely. Právo na opravu podľa článku 16 nariadenia GDPR a § 22 Zákona musí byť vykladané v súlade so zásadou správnosti.
 2. Právo na vymazanie aplikuje len v prípadoch vymedzených v článku 17 nariadenia GDPR a § 23 Zákona, ktoré nemajú všeobecnú alebo absolútnu povahu. Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa vymazanie jej osobných údajov, ak preukáže splnenie niektorých z uvedených podmienok, t.j.
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich prevádzkovateľ získal alebo spracúval
  2. dotknutá osoba odvolá svoj súhlas a neexistuje iný právny základ spracúvania OÚ
  3. dotknutá osoba namieta spracúvanie svojich OÚ podľa § 27 ods. 1 Zákona resp. 21 ods. 1 nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo namieta spracúvanie svojich OÚ podľa § 27 ods. 2 Zákona, resp. 21 ods. 2 GDPR
  4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne
  5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila povinnosť vyplývajúca zo Zákona, osobitného právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
  6. osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 Ak dotknutá osoba žiada vymazanie jej osobných údajov z dôvodov nezákonnosti spracúvania, za nezákonné spracúvanie sa považuje pre účely tohto práva len také spracúvanie, o ktorého nezákonnosti právoplatne rozhodol príslušný súd alebo Úrad na ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba musí žiadosť o výmaz jej osobných údajov dostatočne odôvodniť, najmä odkazom na právny predpis, podľa ktorého by mali jej osobné údaje byť vymazané (článok 17 ods. 1 písm. e) GDPR) alebo odkazom na rozhodnutie podľa ktorého sú osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom nezákonne (článok 17 ods. 1 písm. d) GDPR). Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať doplnenie obdobných informácií dotknutou osobou. Prevádzkovateľ je zároveň oprávnený odmietnuť konať na základe žiadosti o vymazanie osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na účely uvedené v článku 17 ods. 3 nariadenia GDPR, resp. § 23 ods. 4 Zákona.

 

 1. Právo na obmedzenie spracúvania
 1. Dotknutá osoba má právo žiadať u prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania v situáciách
 1. ak namieta správnosť OÚ počas obdobia na overenie správnosti OÚ
 2. spracúvanie OÚ je nezákonné
 3. prevádzkovateľ už OÚ nepotrebuje na účel spracúvania OÚ alebo uplatnenie právneho nároku
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ až do overenia, či prevažujú oprávnené záujmy prevádzkovateľa nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby,

predpokladaných v článku 18 nariadenia GDPR, resp. § 24 Zákona, pričom obsah naplnenia týchto povinností sa posudzuje primeraným spôsobom ako pri posudzovaní dôvodov na vymazanie osobných údajov. Ak sú splnené podmienky na obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ je povinný pristúpiť k obmedzeniu spracúvania v primeranej lehote podľa článku 12 nariadenia GDPR.  Prevádzkovateľ by mal mať možnosť v tejto lehote posúdiť, či je žiadosť opodstatnená.

 

 1. Právo na prenosnosť
 1. Dotknutá osoba má právo žiadať o poskytnutie osobných údajov podľa článku 20 ods. 1 nariadenia GDPR len vo vzťahu k osobným údajom, ktoré:
 1. sú spracúvané automatizovaným prostriedkami (t.j. elektronicky);
 2. sú spracúvané na právnom základe súhlasu alebo plnenia zmluvy (podľa článkov 6 ods. 1 písm. a) alebo b) GDPR).
 1. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva na iných právnych základoch ako je súhlas alebo plnenie zmluvy. Pod kategórie údajov, ktoré nespadajú pod právo prenosnosť sa vzťahujú predovšetkým všetky osobné údaje spracúvané na právom základe vyplývajúcom z osobitných predpisov alebo oprávnených záujmov prevádzkovateľov.
 2. Nakoľko osobitné predpisy môžu pojem súhlas používať aj v inom zmysle ako GDPR, za súhlas sa považuje len súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 psím. a) nariadenia GDPR alebo podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona a nie žiadny iný typ alebo zmysel súhlasu.

 

 1. Právo namietať
 1. Dotknuté osoby majú právo namietať z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľmi na právnom základe verejného alebo oprávneného záujmu (§ 27 ods. 1 Zákona). Po prijatí žiadosti dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný v lehote podľa článku 12 GDPR preukázať dotknutej osobe nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade, ak prevádzkovateľ nie je schopný v danej lehote preukázať tieto dôvody spracúvania, nesmie od momentu uplynutia tejto lehoty ďalej osobné údaje spracúvať.
 2. Dotknuté osoby majú právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom (§ 27 ods. 2 Zákona). V tomto prípade je prevádzkovateľ povinný v rámci lehoty podľa článku 12 GDPR prestať s daným spracúvaním osobných údajov.

 

 1. Spôsob vybavovania žiadostí dotknutých osôb  
  1. Pri akejkoľvek žiadosti dotknutej osoby vyplývajúcej zo zákona a nariadenia GDPR je prevádzkovateľ povinný v prvom rade identifikovať dotknutú osobu. Prevádzkovateľ nie je povinný konať na základe žiadosti dotknutej osoby až kým nie je jednoznačne overená totožnosť dotknutej osoby. Dotknuté osoby sa môžu na prevádzkovateľa obrátiť osobne, písomne alebo elektronicky. V každom z týchto prípadov je však prevádzkovateľ oprávnený požadovať poskytnutie dodatočných informácií na overenie totožnosti dotknutej osoby. Táto skutočnosť vyplýva aj z článku 12 ods. 6 nariadenia GDPR, podľa ktorého, ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby podávajúcej žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.
  2. Všeobecná lehota na vybavenie žiadosti dotknutej osoby podľa článkov 15 až 20 nariadenia GDPR je jeden mesiac od doručenia žiadosti. Ak v momente doručenia žiadosti nie je totožnosť dotknutej osoby úspešne overená, mesačná lehota začína plynúť až od úspešného overenia totožnosti dotknutej osoby. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť o predĺžení tejto mesačnej lehoty o ďalšie dva mesiace, pričom zohľadní komplexnosť žiadosti a celkový počet žiadostí, ktoré v danom období obdržal. Vždy keď prevádzkovateľ rozhodne o predĺžení lehoty, je povinný informovať dotknutú osobu o každom takomto predlžení spolu s dôvodmi zmeškania lehoty v pôvodnej mesačnej lehote.
  3. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby je povinný v mesačnej lehote informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy  do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na situáciu, kedy prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby z dôvodu, že prevádzkovateľ nevie dotknutú osobu identifikovať alebo dotknutá osoba odmietne poskytnúť dodatočné informácie na overenie jej identity.
  4. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby alebo požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady prevádzkovateľa v súvislosti s poskytnutím informácií, oznámení alebo v súvislosti s uskutočnením požadovaného oprávnenia. Vzhľadom na počet dotknutých osôb pri výkone činnosti prevádzkovateľa sa za neprimerane opakujúce sa žiadosti tej istej dotknutej osoby považujú všetky žiadosti, ktoré sú opakované do 6 kalendárnych mesiacov po predchádzajúcej žiadosti.