Vítame Vás na našom vynovenom webovom portáli.

Väčšina ovládania zostáva nezmenená a radi by sme Vám predstavili pár zmien

Vľavo hore pribudla ikonka hlavného menu. Tam nájdete väčšinu položiek bývalého menu ako Akcie, Novinky, Výpredaj, Značky, Letáky a Kategórie produktov. – obrázok vpravo

Ponuku s Vašimi dokladmi sme presunuli vpravo hore pod meno prihláseného (samozrejme sa objaví až po prihlásení) – obrázok vpravo

V hornej sekcii
  • vľavo sa nachádzajú linky na naše ďalšie portály TOOLZONE.sk a CATERPILLAR
  • v strede je priestor pre bannery s užitočnými informáciami, napr. teraz je tam ponuka reklamných stojanov pre HOZELOCK a WOLFGarten

Ak by ste mali akékoľvek otázky, zavolajte Vášmu obchodnému zástupcovi, prípadne na centrálu do Trnavy

Prajeme Vám príjemné ovládanie nového portálu a veľa objednávok

OBCHOD S NÁRADÍM
Hlavné menu zavrieť

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja tovarov prostredníctvom internetových stránok

predávajúceho AG NÁRADIE s.r.o.

www.agnaradie.sk  ďalej označených aj ako

„e-shop Trnava“, „e-shop Piešťany“ a ,,e-shop EDE“

Právne vzťahy medzi spoločnosťou AG NÁRADIE s.r.o., Bulharská 37/2, 917 00 Trnava, IČO: 18 049 401, zapísanou v obchodom registri Okresného súdu v Trnave,  oddiel Sro, vložka číslo 1038/T, IČ DPH: SK2020390438 ako predávajúcim (ďalej len "Predávajúci") a kupujúcim tovaru ponúkaného na internetovej stránke predávajúceho sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom predávajúceho a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.  


Predávajúci uskutočňuje prostredníctvom svojich internetových stránok predaj tovaru výlučne iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Kupujúcim podľa týchto VOP je podnikateľ, t.j. osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy s predávajúcim koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (najmä osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.)

Za týmto účelom predávajúci neumožňuje registráciu a prihlásenie akejkoľvek fyzickej osoby – spotrebiteľa ako kupujúceho v e-shope.

Predaj tovaru spotrebiteľovi (maloobchod) realizuje predávajúci výlučne vo svojich predajniach.

Činnosť predávajúceho podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcii.

Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka na internetovej stránke predávajúceho www.agnaradie.sk, alebo e-mailom na adrese: agnaradie@agnaradie.sk
Každá objednávka musí obsahovať:
údaje o kupujúcom v rozsahu obchodné meno, IČO, DIČ, meno a priezvisko kontaktnej osoby, údaj o zápise v príslušnom registri
dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi,
e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa,
presný popis tovaru - názov objednávaného tovaru príp. objednávacie číslo tovaru, množstvo – počet kusov,
spôsob dodania tovaru a čas dodania tovaru, v prípade ak má kupujúci možnosť voľby spôsobu času dodania tovaru.
Kupujúci má možnosť pred definitívnym odoslaním objednávky, túto objednávku a zadané údaje skontrolovať, prípadne zmeniť.vypĺňania objednávky, kde kupujúci môže vykonať ním požadovanú zmenu údajov.Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany kupujúceho, kupujúci definitívne potvrdí objednávku,,odoslať objednávku
Objednávka sa považuje za odoslanú, ak je doručená predávajúcemu a obsahuje všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.
Predávajúci sa zaväzuje zaslať kupujúcemu bezodkladne po prijatí objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do elektronického systému predávajúceho, sa nepovažuje za záväznú akceptáciu v zmysle ods. 4 tohto článku a plní len informačné účely pre potreby kupujúceho o tom, že jeho objednávka bola doručená do elektronického systému internetového obchodu predávajúceho.
Ak objednávka obsahuje všetky požadované údaje, a ak je predávajúci schopný dodať tovar v množstve a v čase uvedenom v objednávke, odošle kupujúcemu potvrdenie o akceptácii objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.
Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť akceptáciu objednávky, v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku tovaru na internetovej stránke predávajúceho ako aj v prípade, ak predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa tovaru, z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene tovaru uvedenej na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar v dohodnutej lehote, resp. lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.
Za účelom spresnenia podmienok dodania tovaru, prípadne spôsobu zaplatenia kúpnej ceny môže predávajúci telefonicky alebo e-mailom kontaktovať kupujúceho. V prípade, ak je kupujúcim stály zákazník, s ktorým boli dodacie podmienky a spôsob úhrady osobitne dohodnuté v minulosti, predávajúci kupujúceho nekontaktuje.
Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia akceptácie objednávky kupujúcemu, reps. okamihom dohodnutia podmienok dodania tovaru a spôsobu zaplatenia kúpnej ceny.
Predávajúci archivuje zmluvu uzatvorenú prostredníctvom internetového obchodu v elektronickej forme po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však po dobu potrebnú na účely jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu v slovenskom jazyku.
11.  Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny do doby dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak.

Podmienky dodania tovaru
Kupujúci si v objednávke zvolí spôsob dodania tovaru
doprava realizovaná predávajúcim v rámci plánu rozvozu tovaru
dodanie prostredníctvom prepravných služieb Slovenskej pošty, a.s. resp. inej spoločnosti vykonávajúcej prepravné – kuriérske služby za cenu vyplývajúcu z cenníka tej – ktorej prepravnej spoločnosti.
Ak podmienky dodania tovaru nevyplývajú priamo z objednávky, podmienky dodania tovaru (čas, cenu, spôsob zaplatenia) dohodne predávajúci s kupujúcim (lehotu – termín dodania tovaru, spôsob dodania tovaru, spôsob a výšku platby za dodanie tovaru) telefonicky alebo e-mailom, pred odoslaním potvrdenia o akceptácii tovaru.
Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne oznámiť prepravcovi a spísať s ním protokol o škode. Kupujúci sa zaväzuje v prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom zásielku od prepravcu neprevziať. Kupujúci podpisom prevzatia tovaru potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.
V prípade dodania tovaru prepravou predávajúceho je kupujúci povinný pri prevzatí tovar riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo vodičom predávajúceho a to ešte pred potvrdením prevzatia. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.
V prípade, že predávajúci nebude môcť objednaný tovar dodať v dohodnutom termíne, bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať súhlas kupujúceho.


Cena a platobné podmienky
Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať a riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, je kúpna cena spolu s úhradou prepravných nákladov splatnánajneskôr pri prevzatí tovaru.
Predávajúci zašle faktúru na dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar kupujúcemu spolu s tovarom. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Predávajúci spolu s tovarom odovzdá kupujúcemu i doklady vzťahujúce sa na tovar.
V kúpnej cene podľa ods. 2. nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady spojené s dohodnutým spôsobom úhrady kúpnej ceny.

Vady tovaru
Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.
Kupujúci je povinný oznámiť vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, resp. čo ich mal pri prehliadke vykonanej pri prevzatí tovaru zistiť.
V prípade vád tovaru, má kupujúci právo uplatniť si nároky z vád tovaru v súlade s ustanoveniami § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, t.j.
a) v prípade ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom môže kupujúci požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru alebo zľavu z kúpnej ceny

b) v prípade ak je dodaním tvaru s vadami zmluvy porušení podstatným spôsobom môže požadovať odstránenie vád tovaru dodaním náhradného tovaru, dodaním chýbajúceho tovaru a odstránením ostatných vád,  odstránenie vád opravou tovaru, požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Kupujúci môže uplatniť vady tovaru osobne v ktorejkoľvek predajni predávajúceho alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu predávajúceho
Kupujúc priloží k reklamovanému tovaru čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný tovar kompletný a v originálnom obale.
Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru upravuje reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok.
V prípade, ak reklamácia kupujúceho bola oprávnená odstráni predávajúci vady tovaru v súlade s požiadavkami kupujúceho alebo spôsobom vyplývajúcim z ustanovení Obchodného zákonníka

Recyklácia elektrozariadení
Predávajúci vykonáva spätný odber použitého elektrozariadenia určeného k ekologickej likvidácii zakúpeného u predávajúceho. Kupujúci je oprávnený bezodplatne odovzdať použité elektrozariadenie na mieste určenom predávajúcim k spätnému odberu alebo oddelenému odberu. Predávajúci môže spätný odber odmietnuť, ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty, obsahuje odpad, alebo keď z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.


Záverečné ustanovenia
Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ustanovenia ods. 3 až ods. 6 § 5 zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode sa na nich nevzťahujú
Kupujúci udeľuje v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúcemu súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov, resp. osobných údajov štatutárneho orgánu a kontaktnej osoby, ktoré osoby sú uvedené v registrácii, alebo objednávke kupujúceho na účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mail. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje dobrovoľne na dobu 5 rokov. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho. Predávajúci môže osobné údaje poskytnúť dopravcovi na účely plnenia predmetu tejto zmluvy. Predávajúci osobné údaje nezverejní, nesprístupní ani neuskutoční ich prenos do inej krajiny. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok